วีดีโอข่าวติดต่อโฆษณา ส่งข่าว | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

FACEBOOK     Google+
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ
Shareโครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย ครั้งที่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


รีบสมัครด่วน            “โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย

และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่  ๒   ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดโดย

คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน   

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กระทรวงศึกษาธิการ   

และ   สถาบันวิจัยการเรียนรู้

 

ความเป็นมาของโครงการประกวด

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา   ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕    คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเยาวชน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันวิจัยการเรียนรู้  จึงร่วมขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน  “โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย      และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการ  พร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป  โดยกิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  จะต้องสะท้อนความหมายในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะความหมายของความพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี     ตลอดจนเหมาะสมกับวิถีชุมชนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น   สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกัน  ที่ดีในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลและครอบครัว

 ข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

                                ๑.เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย

                                ๒.สามารถส่งกิจกรรมพร้อมสื่อประกอบได้สถานศึกษาละ ๑ ผลงาน

                                ๓.ผลงานที่ส่งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  และมีสื่อประกอบกิจกรรม

เงื่อนไข

นำเสนอกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

                                ๑.แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้ง ๖ กิจกรรม

                                ๒.ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้น (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)

                                ๓.การบรรยายประกอบกิจกรรม ไม่จำกัดรูปแบบ (เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจกิจกรรมยิ่งขึ้น)

นำเสนอสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                ๑.ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับใช้ในกิจกรรมข้างต้น

                                ๒.รายละเอียดวัสดุที่ใช้และวิธีการผลิต

                                ๓.ขั้นตอนและวิธีใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม

วิธีการส่งและสถานที่ส่งผลงาน

                                ส่งแผ่นซีดีผลงานในรูปไฟล์ มาที่  สถาบันวิจัยการเรียนรู้  ๕๑/๓  อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น ๑๕  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  

วันและเวลาส่งผลงาน

                                สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค

ภาคเหนือ:  ๔ พ.ย. ๒๕๕๕  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕  โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น,     

ภาคกลาง ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  : ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กทม.  ภาคใต้  : ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕  จ.สงขลา         

ประกาศผลการคัดเลือกระดับประเทศ

วันที่  ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕    ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ  คุณภควัต  เกตุอุ่น  โทร.๐๒-๙๔๑๒๕๒๑-๒  ต่อ ๒๑๘ , ๐๘-๖๐๖๙-๔๕๖๗

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงาน

                                กิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ส่งเข้าประกวด  แบ่งรางวัลออกเป็นระดับ  คือ  ระดับภูมิภาค   และระดับประเทศ  ดังนี้

ระดับประเทศ

รางวัลที่ ๑  ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ถ้วยรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ถ้วยรางวัลจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูรอยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย  โล่เกียรติยศจาก  สถาบันวิจัยการเรียนรู้  พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับภูมิภาค  ( ๔ ภูมิภาค)

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยเกียรติยศ  ถ้วยเกียรติยศ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมเงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ  (๒ รางวัล)  ถ้วยเกียรติยศ  ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ   ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พร้อมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย  (๓ รางวัล) โล่เกียรติยศ  จากหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท

 

 

ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

“โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย

และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งที่  ๒

 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................................

สังกัด     ¨สช.   ¨สพฐ.     ¨  อปท.     ¨กทม.    ¨ตชด.    ¨อื่นๆ ระบุ....................................................

เลขที่.........................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน...............................................................

ตำบล/แขวง....................................................................อำเภอ/เขต...............................................................................

จังหวัด......................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร...............................................

เว็บไซต์...................................................................อีเมล์..............................................................................................

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา.................................................................................ตำแหน่ง...................................................

ชื่อผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท์........................................มือถือ.....................................

ส่งผลงานกิจกรรมบูรณาการ

สำหรับชั้น                            ¨ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ¨อนุบาล ๑      ¨อนุบาล ๒     ¨อนุบาล ๓  

สาระที่ควรเรียนรู้                ¨๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

                                        ๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

¨           ๓. ธรรมชาติรอบตัว

¨           ๔. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

เรื่อง................................................................................................................................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑.........................................................................................................................................................

                                ๒........................................................................................................................................................

                                ๓.........................................................................................................................................................

                                ๔.........................................................................................................................................................

                                ๕.........................................................................................................................................................

               

                                                                                                                                                ประทับตราโรงเรียน(ถ้ามี)

 

                                                                                                                ลงชื่อ..............................................................................

                                                                                                                                (.................................................................)

                                                                                                                ตำแหน่ง.........................................................................

                                                                                                                          วันที่...........เดือน........................พ.ศ.๒๕๕๕

 

 *คำตัดสินขอคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  ผู้ส่งผลงานยินยอมให้คณะผู้จัดเผยแพร่ผลงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สถาบันวิจัยการเรียนรู้  ๕๑/๓ อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น ๑๕ 

ถ.งามวงศ์วาน   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐๒-๙๔๑๒๕๒๑-๒   โทรสาร.๐๒-๙๔๑๒๕๒๙ 

 

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสิน

“โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ครั้งที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดโดย

คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

   สถาบันวิจัยการเรียนรู้

 

๑. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับบริบทของโรงเรียนและผู้เรียน (๑๐ คะแนน)

                                           จัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน  โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านของผู้เรียน  มีความยาก-ง่ายเหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียนในระดับที่นำเสนอ  

๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (๑๐ คะแนน)

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้  และลงมือ

ปฏิบัติ  โดยมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ  เป็นวิทยากร  เป็นผู้จัดหาสื่อ/วัสดุประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

มีส่วนร่วมในการประเมินผลและใช้ชุมชนเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม    

๓. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (๓๐ คะแนน)

มีมาตรฐานคุณลักษณะที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการสอน

มีการจัดประสบการณ์สำคัญทั้ง ๔ ด้าน สอดแทรกสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีร่องรอยหลักฐานถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   อีกทั้งมีการ

จัดกิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรมสอดคล้องกับสาระ หน่วย และเรื่อง  พร้อมกับกำหนดสื่อการเรียนรู้และเสนอนวัตกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อผู้เรียน

๔. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๓๐ คะแนน)

กิจกรรมมีความหลากหลายของเนื้อหาตามสภาวะภูมิสังคม*ของแต่ละสถานศึกษา  ปลูกฝัง

ให้ผู้เรียนมีวิธีคิด อุปนิสัย และพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินการโดยนักเรียน  และมีครูเป็นผู้นำหรือสนับสนุน  มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม/สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา   และสามารถขยายผลการเรียนรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่ชุมชนได้   กิจกรรมสอดคล้องกับกับความคิด ความต้องการ และความจำเป็นของสถานศึกษาและคนในชุมชน

โดยมีการวางแผนที่ดี  สมเหตุสมผล มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมสอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนยืดหยุ่น มีข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เรียน  มีการพัฒนาทักษะ ความมีระเบียบวินัย มีสัมมา

คารวะ ซื่อสัตย์ กตัญญู  ส่งเสริมสติปัญญา แยกแยะถูกผิด ควรไม่ควร  และส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

 

 

๕. ความสามารถในการบูรณาการทักษะทางวิชาการลงในกิจกรรม (๑๐ คะแนน)

บูรณาการทักษะทางภาษา สังคม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และทักษะทาง

วิชาการเฉลี่ยน้ำหนักในกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมเท่า ๆ กัน

 

๖. การใช้วัสดุในท้องถิ่น

โพสโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้


ติดต่อโฆษณา

โทรศัพท์ 087-129-9122 , 081-402-3909
อีเมล์ ads@channews.com

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 087-129-9122
อีเมล์ webmaster@channews.com

ฝ่ายข่าวจันท์นิวส์ดอทคอม

โทรศัพท์ 086-411-9992 , 080-630-1901
อีเมล์ news@channews.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 - 2015 จันท์นิวส์ดอทคอม
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของจันท์นิวส์ดอทคอม ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537